Chủ nhật, 20 / 09 / 2020,
clock
Kế hoạch doanh thu tháng 11 năm 2012

Kế hoạch doanh thu tháng 11 năm 2012

Ngày đăng: 12/11/2012 13:49:01


KẾ HOẠCH DOANH THU
 
STT CHỈ TIÊU ĐVT SẢN LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN
A B C 1 2 3
  Tổng số tấn 100.000 1.319,62 131.962
1 Than sạch tấn 60.000 1.379,68 82.781
  Cục xô 1A; Ak = 8-9% tấn   2.987,14 0
  Cục xô 1A; Ak = 9-13% tấn 1.000 2.844,90 2.845
  Cục 4B; Ak = 7-12% tấn 2.000 3.330,18 6.660
  Cục 4C; Ak = 12-16% tấn   2.924,47 0
  Cục 5A; Ak = 5-8% tấn   3.086,51 0
  Cục 5B; Ak = 8-12% tấn 1.000 2.803,67 2.804
  Cám 1; Ak = 5-8% tấn   2.762,02 0
  Cám 2; Ak = 8-10% tấn 3.000 2.638,75 7.916
  Cám 3A; Ak = 10-13% tấn   2.267,67 0
  Cám 3B; Ak = 13-16%   1.000 1.952,34 1.952
  Cám 3C; Ak = 16-19%   10.000 1.805,27 18.053
  Cám 4A; Ak = 19-23% tấn 4.000 1.684,92 6.740
  Cám 4B; Ak = 23-27% tấn   1.604,69 0
  Cám 5A; Ak = 27-31% tấn 3.000 1.488,55 4.466
  Cám 5B; Ak = 31-35% tấn   1.322,50 0
  Cám 6A; Ak = 35-40% tấn 6.000 1.141,88 6.851
  Cám 6B; Ak = 40-45% tấn 13.000 974,69 12.671
  Cám 7A; Ak = 45-50% tấn 3.000 742,15 2.226
  Cục 7C; Ak = 40-45% tấn 7.000 834,50 5.842
  Cục 8A; Ak = 45-50% tấn   709,33 0
  Cục 8B; Ak = 50-55% tấn 6.000 625,88 3.755
  Cục 8C; Ak = 55-60% tấn   544,24 0
2 Than NK (Kho G9) tấn 40.000 1.229,52 49.181
  Cục +15 tấn 1.200 3.006,43 3.608
  Cám 0-15 mm tấn 32.000 1.390,11 44.484
  Cục kẹp +15 tấn 800 1.361,87 1.089
  Đá +15 tấn 6.000    

 

Các tin khác cùng chuyên mục

Kế hoạch doanh thu tháng 10 năm 2012
Kế hoạch doanh thu quý IV năm 2013
Kế hoạch doanh thu tháng 8 năm 2013
Kế hoạch doanh thu quý III năm 2012
Kế hoạch doanh thu tháng 6 năm 2012
Thông báo chào giá vật tư 20.12.2016
Kế hoạch doanh thu tháng 8 năm 2012
Thông báo chào bán vật tư
Thông báo về việc thuê xúc đất đá đắp đê năm 2017
Kế hoạch doanh thu tháng 1 năm 2013

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ 1
Hỗ trợ 2

Quảng cáo