Thứ ba, 18 / 02 / 2020,
clock
Kế hoạch doanh thu tháng 11 năm 2012

Kế hoạch doanh thu tháng 11 năm 2012

Ngày đăng: 12/11/2012 13:49:01


KẾ HOẠCH DOANH THU
 
STT CHỈ TIÊU ĐVT SẢN LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN
A B C 1 2 3
  Tổng số tấn 100.000 1.319,62 131.962
1 Than sạch tấn 60.000 1.379,68 82.781
  Cục xô 1A; Ak = 8-9% tấn   2.987,14 0
  Cục xô 1A; Ak = 9-13% tấn 1.000 2.844,90 2.845
  Cục 4B; Ak = 7-12% tấn 2.000 3.330,18 6.660
  Cục 4C; Ak = 12-16% tấn   2.924,47 0
  Cục 5A; Ak = 5-8% tấn   3.086,51 0
  Cục 5B; Ak = 8-12% tấn 1.000 2.803,67 2.804
  Cám 1; Ak = 5-8% tấn   2.762,02 0
  Cám 2; Ak = 8-10% tấn 3.000 2.638,75 7.916
  Cám 3A; Ak = 10-13% tấn   2.267,67 0
  Cám 3B; Ak = 13-16%   1.000 1.952,34 1.952
  Cám 3C; Ak = 16-19%   10.000 1.805,27 18.053
  Cám 4A; Ak = 19-23% tấn 4.000 1.684,92 6.740
  Cám 4B; Ak = 23-27% tấn   1.604,69 0
  Cám 5A; Ak = 27-31% tấn 3.000 1.488,55 4.466
  Cám 5B; Ak = 31-35% tấn   1.322,50 0
  Cám 6A; Ak = 35-40% tấn 6.000 1.141,88 6.851
  Cám 6B; Ak = 40-45% tấn 13.000 974,69 12.671
  Cám 7A; Ak = 45-50% tấn 3.000 742,15 2.226
  Cục 7C; Ak = 40-45% tấn 7.000 834,50 5.842
  Cục 8A; Ak = 45-50% tấn   709,33 0
  Cục 8B; Ak = 50-55% tấn 6.000 625,88 3.755
  Cục 8C; Ak = 55-60% tấn   544,24 0
2 Than NK (Kho G9) tấn 40.000 1.229,52 49.181
  Cục +15 tấn 1.200 3.006,43 3.608
  Cám 0-15 mm tấn 32.000 1.390,11 44.484
  Cục kẹp +15 tấn 800 1.361,87 1.089
  Đá +15 tấn 6.000    

 

Các tin khác cùng chuyên mục

Thông báo về việc thuê xúc đất đá đắp đê năm 2017
Kế hoạch doanh thu tháng 3 năm 2013
Thông báo chào giá bán vật tư
Thông báo chào bán vật tư
Đề xuất mua vật tư
Kế hoạch doanh thu quý IV năm 2012
Thông báo chào giá vật tư 20.12.2016
THư mời chào giá 29/09/2017
Kế hoạch doanh thu tháng 8 năm 2013
Kế hoạch doanh thu tháng 2 năm 2013