Chủ nhật, 20 / 09 / 2020,
clock
Kế hoạch doanh thu quý IV năm 2012

Kế hoạch doanh thu quý IV năm 2012

Ngày đăng: 12/10/2012 15:55:33


KẾ HOẠCH DOANH THU
 
STT CHỈ TIÊU ĐVT SẢN LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN
A B C 1 2 3
  Tổng số tấn 241.500 1.615,94 390.250
1 Than sạch tấn 151.500 1.845,50 279.593
  Cục xô 1A; Ak = 8-9% tấn   2.987,14 0
  Cục xô 1A; Ak = 9-13% tấn 2.500 2.844,90 7.112
  Cục xô 1B; Ak = 13-17% tấn 600 2.432,59 1.460
  Cục 4A; Ak = 4-7% tấn 400 3.655,07 1.462
  Cục 4B; Ak = 7-12% tấn 15.500 3.330,18 51.618
  Cục 5B; Ak = 8-12% tấn 8.000 3.083,67 22.429
  Cám 1; Ak = 5-8% tấn   2.762,02 0
  Cám 2; Ak = 8-10% tấn 7.000 2.638,75 18.471
  Cám 3C; Ak = 16-19% tấn 44.000 1.805,27 79.432
  Cám 4A; Ak = 19-23% tấn 24.000 1.684,92 40.438
  Cám 4B; Ak = 23-27% tấn 5.000 1.604,69 8.023
  Cám 5A; Ak = 27-31% tấn 9.000 1.488,55 13.397
  Cám 5B; Ak = 31-35% tấn   1.322,50 0
  Cám 6A; Ak = 35-40% tấn 18.000 1.141,88 20.554
  Cám 6B; Ak = 40-45% tấn 10.000 974,69 9.747
  Cám 7A; Ak = 45-50% tấn 6.500 742,15 4.824
  Cục 8B; Ak = 50-55% tấn 1.000 625,88 626
2 Than NK (Kho G9) tấn 90.000 1.229,52 110.657
  Cục +15 tấn 2.700 3.006,43 8.117
  Cám 0-15 mm tấn 72.000 1.390,11 100.088
  Cục kẹp +15 tấn 1.800 1.361,87 2.451
  Đá +15 tấn 13.500    

 

Các tin khác cùng chuyên mục

Kế hoạch doanh thu (điều chỉnh) 2012
Đề xuất mua vật tư tháng 11 năm 2016
Kế hoạch doanh thu quý I năm 2013
Kế hoạch doanh thu tháng 3 năm 2013
Kế hoạch doanh thu tháng 10 năm 2012
Thư chào hàng sửa chữa 3/2017
Thông báo về việc thuê xúc đất đá đắp đê năm 2017
Kế hoạch doanh thu tháng 8 năm 2013
Thông báo chào bán vật tư
Đề xuất mua vật tư

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ 1
Hỗ trợ 2

Quảng cáo