Thứ sáu, 03 / 04 / 2020,
clock
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông 10/12/2019

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông 10/12/2019

Ngày đăng: 10/12/2019 09:08:27


Tài liệu Đại hội đồng cổ đông ngày 10/12/2019 tải mẫu tại đây

Tài liệu dự thảo PA hợp nhất hai công ty TCS-TNĐM xem tại đây

Tài liệu dự thảo điều lệ hợp nhất xem tại đây

Tài liệu dự thảo hợp đồng hợp nhất xem tại đây

Tài liệu sơ yếu lý lịch của HĐQT, BKS, GĐ công ty hợp nhất xem tại đây

Tài liệu Quyết định của TKV cử người tham gia HĐQT, BKS công ty hợp nhất xem tại đây

Các tài liệu khác xem tại đây

Các tin khác cùng chuyên mục

Thông báo giao dịch cổ phiếu/ chứng chỉ quỹ của người nội bộ của Công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ
Số 160/NQ-HĐQT về tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016
Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018
Báo cáo đề án tái cơ cấu Công ty giai đoạn 2017-2020
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ ông Trần Phương Nam
Tài liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2014
Quyết định giao nhiệm vụ phụ trách phòng kế toán tài chính bà Vũ Thị Hài 4/2016
Thông báo về việc đề cử ứng cử ủy viên HĐQT và ban kiểm soát năm 2014
Thông báo chi trả cổ tức năm 2011
Báo cáo thường niên năm 2017 06/2018