Thứ hai, 19 / 08 / 2019,
clock
Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 05/4/2019

Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 05/4/2019

Ngày đăng: 05/04/2019 07:25:18


Tài liệu đại hội đồng cổ đông

1. Báo cáo của Giám Đốc công ty về kết quả SXKD năm 2018, Kế hoạch SXKD và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 xem tại đây

2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về đánh giá thực trạng quản lý và kinh doanh năm 2018 phương hướng nhiệm vụ năm 2019 xem tại đây

3. Nghị quyết số 42/NQ-HĐQT trình các nội dung đề nghị biểu quyết thông qua tại HĐCĐ thường niên năm 2019 xem tại đây

4. Tờ trình số 44/TTr-HĐQT về một số chỉ tiêu tài chính năm 2018 xem tại đây

5. Tờ trình số 45/TTr-HĐQT về phương án phân chia lợi nhuận năm 2018 và chia cổ tức từ lợi nhuận kết dư năm 2016,2017 xem tại đây

6. Tờ trình số 46/TTr-TNĐM thông qua miễn nhiệm 1 thành viên HĐQT và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019 xem tại đây

7. Tờ trình số 47/TTr-TNĐM thực hiện đề án tái cơ cấu Công ty xem tại đây

8. Dự thảo Biên bản ĐHCĐ thường niên năm 2019 xem tại đây

9. Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2019 xem tại đây

10. Sơ yếu lý lịch các thành viên trong ban HĐQT và BKS xem tại đây

11. Một số tài liệu liên quan khác xem tại đây

Các tin khác cùng chuyên mục

Lý lịch thành viên Ban Kiểm Soát bà Nguyễn Thị Lịch 04/2018
Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 16 năm 2013
Thông báo giao dịch cổ phiếu ông Đinh Văn Chiến người nội bộ 29/5/2018
Biên bản họp HĐQT 01/09/2014
Báo cáo tiền phụ cấp chi trả HĐQT,BKS năm 2012 và đề xuất năm 2013
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ ông Trần Phương Nam
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu ông Đinh Văn Chiến người có liên quan đến người nội bộ công ty 3/7/2018
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của bà Vũ Thị Huệ Hương người có liên quan đến người nội bộ 8/3/2018
Số 176/TB-HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016
Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ 1
Hỗ trợ 2

Quảng cáo