Thứ hai, 10 / 12 / 2018,
clock
Tài liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2017

Tài liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2017

Ngày đăng: 03/04/2017 16:03:02


 Kính thưa : QUÝ VỊ ĐẠI BIỂU

                  THƯA TOÀN THỂ ĐẠI BIỂU CỔ ĐÔNG

 Thực hiện Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty, Hợp đồng Phối hợp kinh doanh năm 2016 giữa Công ty với Tập đoàn Công nghiệp Than -Khoáng Sản Việt Nam(TKV) và các văn bản điều chỉnh sản lượng, điều chỉnh KH đầu tư của TKV. Giám đốc điều hành trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông năm 2017 về kết quả SXKD năm 2016, triển khai nhiệm vụ, giải pháp điều hành năm 2017 như sau:

Nội dung Tài liệu xem tại đây

Các tin khác cùng chuyên mục

Quyết định về việc bổ nhiệm giám đốc điều hành mỏ Khe Chàm II năm 2014
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
ĐÍnh chính danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 7/2017
QĐ bổ nhiệm lại chức danh PGĐ công ty ông Vũ Trọng Tuấn 2015
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu ông Đinh Văn Chiến người có liên quan đến người nội bộ công ty 3/7/2018
Công bố thông tin về người nội bộ mới và Quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm PGĐ Đỗ Văn Kiên 6/2017
Chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Báo cáo KQ giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của người nội bộ của công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ
Báo cáo thường niên năm 2017 06/2018
Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ 1
Hỗ trợ 2

Quảng cáo