Thứ bảy, 23 / 02 / 2019,
clock
Tài liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2017

Tài liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2017

Ngày đăng: 03/04/2017 16:03:02


 Kính thưa : QUÝ VỊ ĐẠI BIỂU

                  THƯA TOÀN THỂ ĐẠI BIỂU CỔ ĐÔNG

 Thực hiện Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty, Hợp đồng Phối hợp kinh doanh năm 2016 giữa Công ty với Tập đoàn Công nghiệp Than -Khoáng Sản Việt Nam(TKV) và các văn bản điều chỉnh sản lượng, điều chỉnh KH đầu tư của TKV. Giám đốc điều hành trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông năm 2017 về kết quả SXKD năm 2016, triển khai nhiệm vụ, giải pháp điều hành năm 2017 như sau:

Nội dung Tài liệu xem tại đây

Các tin khác cùng chuyên mục

NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC GIỮ CHỨC CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY NĂM 2013
Thông báo phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu ông Đinh Văn Chiến người có liên quan đến người nội bộ công ty 11/6/2018
Báo cáo của HĐQT về đánh giá thực trạng quản lý và kinh doanh năm 2017 Phương hướng nhiệm vụ năm 2018
Báo cáo thường niên năm 2017 06/2018
Thông báo giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ của người nội bộ của công ty Đại chúng và người có liên quan nội bộ 31/10/2017
Báo cáo thường niên năm 2016
Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên lần thứ 16 năm 2013
Miến nhiệm cán bộ chuyển công tác Ông Nguyễn Hòa 05/2018
CÔNG BỐ HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DỊCH VỤ KIỂM TOÁN 2013