Thứ năm, 18 / 10 / 2018,
clock
Tài liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2017

Tài liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2017

Ngày đăng: 03/04/2017 16:03:02


 Kính thưa : QUÝ VỊ ĐẠI BIỂU

                  THƯA TOÀN THỂ ĐẠI BIỂU CỔ ĐÔNG

 Thực hiện Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty, Hợp đồng Phối hợp kinh doanh năm 2016 giữa Công ty với Tập đoàn Công nghiệp Than -Khoáng Sản Việt Nam(TKV) và các văn bản điều chỉnh sản lượng, điều chỉnh KH đầu tư của TKV. Giám đốc điều hành trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông năm 2017 về kết quả SXKD năm 2016, triển khai nhiệm vụ, giải pháp điều hành năm 2017 như sau:

Nội dung Tài liệu xem tại đây

Các tin khác cùng chuyên mục

Giải trình lưu ý của Công ty kiểm toán trong báo cáo kiểm toán tài chính năm 2012
Thông báo mời họp ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2018
Quyết định triệu tập Đại Hội Đồng Cổ Đông lần thứ 16
Thông báo đại hội đồng cổ đông thường niên
BC kết quả giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của người nội bộ của công ty đại chúng 2/11/2017
Báo cáo danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 7/2017
Thông báo ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của CTCP Than Tây Nam Đá Mài-Vinacomin 2016
Thông báo giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ của người nội bộ của công ty Đại chúng và người có liên quan nội bộ 31/10/2017
Báo cáo của Ban kiểm soát số 01/BC-TNĐM-BKS ngày 06.4.2018
Biên Bản Đại hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2014

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ 1
Hỗ trợ 2

Quảng cáo