Thứ tư, 05 / 08 / 2020,
clock
Tài liệu Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Tài liệu Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Ngày đăng: 11/04/2016 14:02:04


Download Tài liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2016:

1. BC của Ban Giám đốc Công ty

2. Điều lệ Công ty

3. BC thay đổi điều lệ

4. Điều lệ công ty sửa đổi

5. BC HĐQT đại hội

6. Một số chỉ tiêu trình đại hội

7. Chương trình Đại hội

8. Thông báo ĐHĐCĐ

9. Dự thảo nghị quyết ĐH

10. Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ

11.Thư xác nhận

12. Giấy ủy quyền

13. BC của BKS tại ĐH

14. Trình đơn vị kiểm toán

 

Các tin khác cùng chuyên mục

Thông báo thay đổi nhân sự UVHĐQT Công ty Cổ phần Than Tây Nam Đá Mài 26/11/2019
Quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm PGĐ công ty ông Nguyễn Hòa
Biên Bản Họp Ban Kiểm Soát Năm 2014
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ cuả quỹ đại chúng ông trần Phương Nam 2/8/2019
Tờ trình Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Giám Đốc điều hành
CÔNG BỐ HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DỊCH VỤ KIỂM TOÁN 2013
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện hợp nhất TCS và TND và hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu TND 10/6/2020
Miến nhiệm cán bộ chuyển công tác Ông Nguyễn Hòa 05/2018
Tài liệu Đại Hội Đồng cổ đông bất thường năm 2014
Quyết định về việc thôi giao nhiệm vụ Bà Vũ Thị Hài phụ trách phòng Kế toán Thống kê Tài chính 01/08/2016

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ 1
Hỗ trợ 2

Quảng cáo