Thứ sáu, 22 / 01 / 2021,
clock
Hội đồng quản trị

Hội đồng Quản trị 

Chủ tịch hội đồng Quản trị  :                                                    Hoàng Minh Hiếu

Ủy viên hội đồng Quản trị -Quyền GĐ- PGĐ-CTCĐ:               Vũ Trọng Tuấn
Ủy viên hội đồng Quản trị :                                                      Trần Phương Nam
Ủy viên hội đồng Quản trị :                                                      Nguyễn Trọng Tấn

 

Ban Giám Đốc 

Quyền Giám đốc, Phó Giám Đốc:     Vũ Trọng Tuấn

Phó Giám Đốc:                                  Vũ Văn Huy

Phó Giám Đốc:                                  Đặng Xuân Vượng

Phó Giám Đốc:                                  Đỗ Văn Kiên

Kế toán trưởng:                                 Đinh Văn Chiến

Ban kiểm soát 
Trưởng ban kiểm soát:  Nguyễn Thị Lịch
Ủy viên Ban kiểm soát:  Nguyễn Huy Hoàng
Ủy viên Ban kiểm soát:  Dương Thị Thu Phong

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ 1
Hỗ trợ 2

Quảng cáo