Chủ nhật, 20 / 10 / 2019,
clock
Hội đồng quản trị

Hội đồng Quản trị 

Chủ tịch hội đồng Quản trị  :                                 Hoàng Minh Hiếu

Ủy viên hội đồng Quản trị - GĐ  :                          Nguyễn Xuân Lập

Ủy viên hội đồng Quản trị - PGĐ-CTCĐ:               Vũ Trọng Tuấn
Ủy viên hội đồng Quản trị :                                    Phạm Cao Nghĩa
Ủy viên hội đồng Quản trị :                                    Nguyễn Trọng Tấn

 

Ban Giám Đốc 

Giám đốc:             Nguyễn Xuân Lập

Phó Giám Đốc:     Vũ Trọng Tuấn

Phó Giám Đốc:     Vũ Văn Huy

Phó Giám Đốc:     Đặng Xuân Vượng

Phó Giám Đốc:     Đỗ Văn Kiên

Kế toán trưởng:    Đinh Văn Chiến

Ban kiểm soát 
Trưởng ban kiểm soát:  Nguyễn Thị Lịch
Ủy viên Ban kiểm soát:  Nguyễn Huy Hoàng
Ủy viên Ban kiểm soát:  Dương Thị Thu Phong

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ 1
Hỗ trợ 2

Quảng cáo