Thứ hai, 17 / 02 / 2020,
clock
Quan hệ cổ đông
Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán ( Số 19/HĐKT-PKF.VPC-TNĐM ) 2016

06/08/2016 09:26:01

Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán ( Số 19/HĐKT-PKF.VPC-TNĐM ) 2016

Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán nội dung xem tại đây
Quyết định về việc chi trả cổ tức năm 2012

06/05/2013 09:27:28

Quyết định về việc chi trả cổ tức năm 2012

Quyết định về việc chi trả cổ tức năm 2012
Tờ trình phân chia các quỹ và cổ tức năm 2017 (06.4.2018)

06/04/2018 16:30:39

Tờ trình phân chia các quỹ và cổ tức năm 2017 (06.4.2018)

Tờ trình dự kiến phân chia các quỹ và cổ tức năm 2017 Tờ trình báo cáo một số chỉ tiêu tài chính năm 2017 Tờ trình về lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập, kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2018
Báo cáo của Ban kiểm soát số 01/BC-TNĐM-BKS ngày 06.4.2018

06/04/2018 16:30:17

Báo cáo của Ban kiểm soát số 01/BC-TNĐM-BKS ngày 06.4.2018

Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty CP than Tây Nam Đá Mài -0 Vinacomin Về đánh giá hoạt động quản lý điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc Công ty, thẩm định Báo cáo tài chính Công ty năm 2018
Báo cáo KQSXKD năm 2017 kế hoạch SXKD và phương hướng nhiệm vụ điều hành năm 2018

06/04/2018 16:29:56

Báo cáo KQSXKD năm 2017 kế hoạch SXKD và phương hướng nhiệm vụ điều hành năm 2018

Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 kế hoạch SXKD và phương hướng nhiệm vụ điều hành năm 2018
Báo cáo của HĐQT về đánh giá thực trạng quản lý và kinh doanh năm 2017 Phương hướng nhiệm vụ năm 2018

06/04/2018 16:29:36

Báo cáo của HĐQT về đánh giá thực trạng quản lý và kinh doanh năm 2017 Phương hướng nhiệm vụ năm 2018

Báo cáo của HĐQT về đánh giá thực trạng quản lý và kinh doanh năm 2017, Phương hướng nhiệm vụ năm 2018
Chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

06/04/2018 16:29:13

Chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Công ty CP than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin
NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC GIỮ CHỨC CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY NĂM 2013

05/11/2013 08:40:19

NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC GIỮ CHỨC CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY NĂM 2013

NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC GIỮ CHỨC CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY
Biên bản họp HĐQT về công tác nhân sự HĐQT năm 2013

05/11/2013 08:37:36

Biên bản họp HĐQT về công tác nhân sự HĐQT năm 2013

Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị về công tác nhân sự Hội Đồng Quản Trị
Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị về việc thay đổi nhân sự HĐQT

05/11/2013 08:28:05

Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị về việc thay đổi nhân sự HĐQT

Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị về việc thay đổi nhân sự Hội Đồng Quản Trị
Báo cáo tài chính Quý I/2016

04/05/2016 17:29:33