Thứ tư, 17 / 07 / 2019,
clock
Quan hệ cổ đông
BCTC bán niên 2017

14/08/2017 17:07:41

BCTC bán niên 2017

Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ tài chính bắt đầu từ ngày 01/01/2017 và kết thúc ngày 30/6/2017
Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ tài chính bắt đầu từ ngày 01.01.2016 và kết thúc vào 30.06.2016

13/08/2016 17:04:06

Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ tài chính bắt đầu từ ngày 01.01.2016 và kết thúc vào 30.06.2016

Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ tài chính bắt đầu từ ngày 01.01.2016 và kết thúc vào 30.06.2016