Thứ hai, 17 / 02 / 2020,
clock
Quan hệ cổ đông
Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế năm 2016 tăng so với năm 2015

24/03/2017 10:46:45

Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế năm 2016 tăng so với năm 2015

Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế năm 2016 tăng so với năm 2015
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2016

22/03/2017 16:10:56

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2016

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2016
Quyết định về việc miễn nhiệm Ông Phạm Duy Thanh - PGĐ Công ty  để chuyển công tác

21/10/2016 11:43:26

Quyết định về việc miễn nhiệm Ông Phạm Duy Thanh - PGĐ Công ty để chuyển công tác

Quyết định của HĐQT về việc miễn nhiệm Ông Phạm Duy Thanh - PGĐ Công ty để chuyển công tác
 Lưu ý công bố thông tin khi giao dịch cổ phiếu đối với Người nội bộ và người có liên quan (CV số 121/TT-TNĐM)

20/10/2017 14:43:19

Lưu ý công bố thông tin khi giao dịch cổ phiếu đối với Người nội bộ và người có liên quan (CV số 121/TT-TNĐM)

Lưu ý công bố thông tin khi giao dịch cổ phiếu đối với Người nội bộ và người có liên quan
Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý III năm 2016 giảm so với cùng kỳ năm trước

20/10/2016 16:10:56

Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý III năm 2016 giảm so với cùng kỳ năm trước

Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 3 năm 2016 giảm so với cùng kỳ năm trước
Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2016

20/10/2016 09:27:47

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2016

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2016