Thứ sáu, 22 / 02 / 2019,
clock
Quan hệ cổ đông
Thông báo đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 bằng hình thức hỏi ý kiến cổ đông bằng văn bản

27/12/2016 13:44:25

Thông báo đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 bằng hình thức hỏi ý kiến cổ đông bằng văn bản

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 bằng hình thức hỏi ý kiến cổ đông bằng văn bản
Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2016

27/07/2016 14:00:02

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2016

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2016
Cv số 725+726  thông báo thay đổi nhân sự

27/04/2017 12:37:24

Cv số 725+726 thông báo thay đổi nhân sự

Công văn số 725+726 thông báo thay đổi nhân sự
Biên bản và nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

27/04/2017 10:25:09

Biên bản và nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Biên bản và nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Số 160/NQ-HĐQT về tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016

25/11/2016 11:19:37

Số 160/NQ-HĐQT về tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016

Nghị quyết về tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016
Số 176/TB-HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016

25/11/2016 10:34:01

Số 176/TB-HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016