Thứ hai, 17 / 02 / 2020,
clock
Quan hệ cổ đông
Thông báo đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 bằng hình thức hỏi ý kiến cổ đông bằng văn bản

27/12/2016 13:44:25

Thông báo đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 bằng hình thức hỏi ý kiến cổ đông bằng văn bản

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 bằng hình thức hỏi ý kiến cổ đông bằng văn bản
Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2016

27/07/2016 14:00:02

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2016

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2016
Cv số 725+726  thông báo thay đổi nhân sự

27/04/2017 12:37:24

Cv số 725+726 thông báo thay đổi nhân sự

Công văn số 725+726 thông báo thay đổi nhân sự
Biên bản và nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

27/04/2017 10:25:09

Biên bản và nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Biên bản và nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017